admin – Jij en je gezondheid

UITKOMSTEN VOORBEREIDEND ONDERZOEK JEJG PRIMAIR ONDERWIJS

Het voorbereidend onderzoek rondom Jij en je gezondheid primair onderwijs is afgerond. In het voorbereidend onderzoek zijn de wensen en behoeften van ouders, kinderen, scholen en JGZ-professionals nagevraagd. De uitkomsten staan beschreven in de factsheet.

CJG RIJNMOND GAAT OOK STARTEN MET JIJ EN JE GEZONDHEID

Vanaf komend schooljaar, 2016-2017, zal ook CJG Rijnmond starten met Jij en je gezondheid. Het is de bedoeling dat Jij en je gezondheid in deze regio wordt ingezet in klas 3 van het VO. De voorbereidingen zijn in volle gang, zodat vanaf september gestart kan worden.

VANAF 2017-2018 SLUITEN 4 NIEUWE REGIO’S AAN BIJ JEJG

Vanaf komend schooljaar, 2017-2018, zullen 4 nieuwe regio’s aansluiten bij JEJG: GGD Flevoland, GGD Groningen, GGD IJsselland en JGZ Rivas (Zuid-Holland Zuid). Het totaal aantal organisaties dat gebruikt maakt van Jij en je gezondheidkomt daarmee op 8. De voorbereidingen zijn in volle gang, zodat vanaf september overal gestart kan worden.

VOORTGANG DOORONTWIKKELING JIJ EN JE GEZONDHEID PRIMAIR ONDERWIJS

De doorontwikkeling van Jij en je gezondheid voor het primair onderwijs is in volle gang. Vanaf september 2017 zal in Amsterdam een prepilot plaatsvinden. In deze fase zal onder andere worden gekeken naar de wijze van uitnodigen, het planproces, de werking van de applicatie en de respons. Doel van de prepilot is om eventuele ‘kinderziektes’ te signaleren en eruit te halen. Vanaf januari 2018 zal een grote pilot plaatsvinden waaraan ook andere GGD-en/CJG’s deelnemen. Rondom deze pilot vindt een uitgebreide proces- en effectevaluatie plaats. Heeft u vragen hierover? Voor meer informatie kunt u contact opnemen via jijenjegezondheid@ggd.amtserdam.nl.

PILOT MET OORCHECK

Op 4 Amsterdamse scholen is een pilot uitgevoerd, waarbij leerlingen voorafgaand aan de vragenlijst van Jij en je gezondheid de oorcheck hebben gedaan. De oorcheck is een online test, ontwikkeld door de hoorstichting. De test bepaalt hoe goed leerlingen sprak kunnen horen in ruis. Leerlingen krijgen direct na de test te zien of ze goed of niet goed hebben gescoord. Op basis van de pilot wordt onderzocht of de oorcheck een goede aanvulling is en of de oorcheck gekoppeld kan worden aan Jij en je gezondheid.

START DOORONTWIKKELING JIJ EN JE GEZONDHEID VOOR 0 TOT 12 JAAR

Omdat Jij en je gezondheid binnen het Voortgezet Onderwijs goed loopt en positief is ontvangen, wordt gestart met een doorontwikkeling van Jij en je gezondheid voor het primair onderwijs en voor de doelgroep 0 tot 4. Binnen het primair onderwijs zal Jij en je gezondheid op termijn worden ingezet bij het contactmoment voor 5- en 10-jarigen. De doorontwikkeling start met een vooronderzoek onder scholen, ouders, kinderen en JGZ-medewerkers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via jijenjegezondheid@ggd.amsterdam.nl.

AFNAMES JIJ EN JE GEZONDHEID IN VOLLE GANG

In de eerste periode van de zomervakantie tot de herfstvakantie zijn op veel scholen afnames geweest van Jij en je gezondheid. Bij de regio’s Amsterdam-Amstelland, Drenthe en Zaanstreek-Waterland vinden de afnames plaats verspreid over het schooljaar. Bij CJG Rijnmond vinden alle afnames in het eerste half jaar plaats, van september tot en met december.

ENKELE AANPASSINGEN IN VRAGENLIJST BIJ START NIEUWE SCHOOLJAAR

Deze week gaat het schooljaar 2016-2017 van start. De regio’s Amsterdam, Drenthe, Rijnmond en Zaanstreek-Waterland hebben komende periode de eerste afnames van Jij en je gezondheid. In vergelijking met vorig schooljaar zijn er twee nieuwe onderwerpen toegevoegd: ‘denken, denken, denken’ en ‘faalangst’.

ZOMERVAKANTIE

Het eerste schooljaar met Jij en je gezondheid zit er bijna op. Heel wat leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld. Tijdens de zomervakantie zal de vragenlijst waar mogelijk worden doorontwikkeld. Ook de gezondheidsboodschappen worden weer eens met een frisse blik bekeken en en waar nodig aangepast. Doel is om komend schooljaar nog beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de gebruikers. Voor nu een fijne zomervakantie gewenst!

EVALUATIE: SCHOOLGEZONDHEIDSPROFIEL

Afgelopen periode zijn de eerste ervaringen opgedaan met het schoolgezondheidsprofiel van Jij en je gezondheid. Daarom start eind juni een evaluatie waarbij onder andere gekeken wordt naar de inhoud, de bruikbaarheid en het werkproces rondom het schoolgezondheidsprofiel. De evaluatie zal bestaan uit groepsgesprekken met adviseurs, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en scholen.

06-NUMMER LEERLINGEN WORDT NAGEVRAAGD IN VRAGENLIJST JIJ EN JE GEZONDHEID

Vanaf vandaag wordt het 06-nummer van leerlingen nagevraagd. Als de leerling een eventuele uitnodiging voor een gezondheidsconsult wilt ontvangen via sms of whats-app, kan hij of zij aan het einde van de vragenlijst zijn of haar mobiele telefoonnummer invullen. Het nummer is voor de jeugdartsen en -verpleegkundigen terug te zien in de medewerkersmodule van Jij en je gezondheid.

JIJ EN JE GEZONDHEID VAN START

Aanstaande maandag, 14 september, staat in Amsterdam de eerste klassikale vragenlijstafname van Jij en je gezondheidgepland. Andere VO-scholen (Amsterdam, Drenthe en Zaanstreek-Waterland) en MBO-scholen (Drenthe) zullen volgen. Jeugdartsen en –verpleegkundigen gaan vanaf dat moment echt aan de slag met de nieuwe werkwijze.

JGZ GEBRUIKERSHANDLEIDING ONLINE

De JGZ gebruikershandleiding is vanaf deze week te vinden onder ‘Documenten’. In de handleiding staat uitgebreid beschreven hoe jeugdartsen en –verpleegkundigen Jij en je gezondheid kunnen gebruiken. Er wordt zowel ingegaan op de organisatorische kant rondom de afname van de leerlingvragenlijst als ook de praktische kant van het gebruik van de medewerkersmodule. Ook de toepassing van nader onderzoek komt aan bod. Gezien de ontwikkelingen rondom Jij en je gezondheid is het mogelijk dat de handleiding gedurende het schooljaar wordt geupdate. Houdt de website in de gaten!

SCHOLING VOOR START JIJ EN JE GEZONDHEID

Voor een goede uitvoering is het belangrijk dat de betrokken professionals worden geschoold in Jij en je gezondheid. Het is voor de jeugdartsen en –verpleegkundigen van belang feeling te krijgen met de vragenlijst en bijbehorende resultaten. Zowel bij GGD Amsterdam als bij GGD Drenthe zal de scholing in augustus plaatsvinden. Omdat het een nieuwe werkwijze betreft kan na een half jaar opnieuw een bijeenkomst worden aangeboden, zodat jeugdartsen en -verpleegkundigen naar aanleiding van hun eerste ervaringen doelgericht knelpunten kunnen bespreken.

IMPLEMENTATIETEAM DRUK MET VOORBEREIDINGEN

Het implementatieteam van GGD Amsterdam is momenteel hard bezig met de voorbereidingen voor de stadsbrede implementatie van Jij en je gezondheid. Vanaf schooljaar 2015-2016 zal op alle reguliere VO-scholen (inclusief dependances ongeveer 85 stuks) in Amsterdam en Amstelland gewerkt worden met Jij en je gezondheid.

GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN BINNENKORT ONLINE

Voor de JGZ-medewerkers en deelnemende scholen verschijnt binnenkort de gebruikershandleiding Jij en je gezondheidop de website. Jij en je gezondheid kan zowel door JGZ-medewerkers als door scholen worden gebruikt om de ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen, problemen vroeg te signaleren en indien nodig op tijd de juiste hulp te bieden. Voor een goede toepassing van Jij en je gezondheid is het belangrijk dat de juiste voorbereidingen worden getroffen en de gebruikers goed overweg kunnen met het systeem. Daarom is er binnenkort een praktische handleiding beschikbaar waarin het gebruik van Jij en je gezondheid stap voor stap wordt uitgelegd.

DRIE GGD-EN AAN DE SLAG MET JIJ EN JE GEZONDHEID

In schooljaar 2014-2015 hebben drie GGD-en als eersten met Jij en je gezondheid gewerkt: Amsterdam, Drenthe en Zaanstreek-Waterland. Deze pilot is intensief begeleid door evaluatieonderzoek. Leerlingen, ouders, zorgcoördinatoren, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen waren in het algemeen zeer positief over de nieuwe werkwijze. Maar er werden ook verschillende tips ter verbetering gegeven. Afgelopen periode is er hard gewerkt om de verbeterpunten door te voeren, zodat we in schooljaar 2015-2016 definitief kunnen starten met Jij en je gezondheid.

GGD Amsterdam en GGD Zaanstreek-Waterland gaan Jij en je gezondheid uitvoeren op het voortgezet onderwijs, GGD Drenthe zowel op het voortgezet onderwijs als op het middelbaar beroepsonderwijs. Het rapport over het evaluatieonderzoek wordt in augustus gepubliceerd.

WEBSITE JIJ EN JE GEZONDHEID ONLINE

De Jij en je gezondheid website is online! Hier vindt u alle belangrijke informatie. Zoals leerlingvragenlijsten, hoe wordt omgegaan met privacy, handige websites en natuurlijk het laatste nieuws. Wilt u meer weten over Jij en je gezondheid? Neem dan contact op via jijenjegezondheid@ggd.amsterdam.nl.

haha