Privacy

We beschermen de privacy van jeugdigen en hun ouders in Jij en Je Gezondheid (JEJG) goed. Hieronder beschrijven we welke informatie wordt verzameld en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Verantwoordelijkheid

De organisatie voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) die JEJG gebruikt is verantwoordelijk om de privacy goed te beschermen en alle gegevens goed te beveiligen. De GGD Amsterdam helpt de JGZ organisatie om dit goed te doen.

Doelen

De JGZ gebruikt de informatie om jeugdigen met gezondheidsproblemen of een ongezonde leefstijl op tijd te zien en zo nodig te helpen. De JGZ zal altijd eerst met de jeudige in gesprek gaan voor de JGZ verdere actie onderneemt.

De GGD gebruikt de informatie in anonieme vorm voor onderzoek.

Wettelijke basis

De JGZ heeft als taak om jeugdigen met gezondheidsproblemen of een ongezonde leefstijl op tijd te zien. Door een vragenlijst als JEJG te gebruiken, kan een JGZ organisatie deze taak beter uitvoeren. De GGD heeft ook de taak om onderzoek te doen om de zorg voor jeugdigen te verbeteren. Dit zijn taken vanuit de Wet Publieke Gezondheid en het Besluit Publieke Gezondheid.

Gevolgen

Als de JGZ geen informatie heeft over de jeugdige kan het zijn dat de JGZ gezondheidsproblemen of een ongezonde leefstijl niet of te laat ontdekt. Als de GGD geen informatie heeft over de gezondheid van jeugdigen kan de GGD geen onderzoek doen om de zorg voor jeugdigen te verbeteren.

Bewaren van gegevens

De persoonsgegevens en uitslagen van jeugdigen staan maximaal 1,5 jaar in JEJG. De JGZ noteert informatie uit JEJG – die mogelijk nodig is voor verdere ondersteuning of zorg – in het digitale dossier van de JGZ. De JGZ bewaart het digitale dossier 20 jaar na het laatste contactmoment. De JGZ bewaart het dossier soms langer, alleen als het nodig is voor hulp. De GGD bewaart de gegevens in anonieme vorm voor onderzoek, voor minimaal 10 jaar.

Bezwaar maken

Ouders (totdat de jeugdige 16 jaar is) en jeugdigen (vanaf 12 jaar) kunnen bezwaar maken tegen het gebruik van vragenlijsten. Ouders en jeugdigen kunnen ook bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens voor onderzoek. Het verschilt per JGZ organisatie hoe jongeren en ouders bezwaar kunnen maken.

Inzien gegevens

Ouders mogen de JGZ vragen om de persoonsgegevens of uitslagen van hun kind in te zien, te veranderen (wanneer sprake is van onjuistheden) of te verwijderen. Als het kind 12 jaar of ouders is hebben ouders toestemming nodig van hun kind. De JGZ mag weigeren in het belang van het kind. Vanaf 16 jaar besluit de jeugdige zelf.

Beveiliging

JEJG is goed beveiligd door technische en organisatorische maatregelen. De beveiliging wordt elk jaar getest. Alleen jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten die voor de jeugdige zorgen kunnen de gegevens en uitslagen in JEJG zien. Zij hebben allemaal een eigen account en kunnen alleen inloggen met een code die ze via een sms op hun 06 ontvangen. Ook hebben ze alleen toegang tot de gegevens van leerlingen op de scholen waar ze werkzaam zijn.

Andere partijen

De GGD Amsterdam doet onderzoek met de anonieme gegevens. Als het voor het onderzoek nodig is, deelt de GGD de anonieme gegevens met onderzoekers van buiten de GGD.

Wijzigingen in de wet

Als er iets in de wet verandert, passen wij deze privacyverklaring aan. Bij grote veranderingen zullen we de veranderingen op de website zetten en zal de JGZ ouders mailen.

Vragen of klachten

U kunt vragen of klachten over de privacy van JEJG mailen naar: jijenjegezondheid@ggd.amsterdam.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .